Svetový deň mokradí 2016

26.01.2016 08:05

Ako každý rok, tak aj teraz si 2. februára pripomíname významný deň pre mokrade. V tento deň bola v roku 1971 v iránskom meste Ramsar podpísaná medzinárodná zmluva na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí.  Vznik dohovoru bol iniciovaný alarmujúcim poklesom početností populácií mnohých druhov vodných vtákov v súvislosti s úbytkom mokradí. Z tohto pôvodného zamerania, teda ochrany mokradí ako biotopu vodného vtáctva sa po určitej dobe dospelo k súčasnému stavu, kedy sa prostredníctvom dohovoru zaisťuje celosvetová ochrana a rozumné využívanie všetkých druhov mokradí.

Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru 2. júla 1990. Každá zmluvná strana je povinná zaradiť aspoň jednu zo svojich mokradí do „Zoznamu mokradí medzinárodného významu“, Slovenská republika má v zozname zapísaných celkom 14 mokradí. V regióne Malej Fatry je to lokalita Rieka Orava a jej prítoky, pod ktorú spadá napríklad aj rieka Zázrivka.

Mnohí ľudia majú predstavy o mokradiach, že je to neužitočná "bažina", samé blato a komáre. Tieto vžité predsudky voči mokradiam nie sú správne. Pod pojmom „mokraď“ sa jednak chápe akékoľvek územie, ktoré je trvalo, alebo sezónne zaplavené sladkou, či slanou vodou (teda okrem močiarov aj rieky, jazerá, pláže, či plytké pobrežia ale aj jaskyne), ale mokrade sú mimoriadne dôležitým prvkom v krajine s mnohorakým významom. Dá sa povedať že mokrade sú pre život človeka nenahraditeľné. Dodávajú nám čistú vodu, sú zdrojom potravy, podporujú biodiverzitu, ochraňujú proti povodniam a uskladňujú oxid uhličitý.

Svetový deň mokradí v roku 2016 sa nesie v znamení udržateľného živobytia. Zachovanie funkcií mokradí a ich súčasné využívanie na živobytie sa navzájom nevylučujú. Rieky sa využívajú na rybolov, podzemné vody sa využívajú ako zdroj pitnej vody, sprístupnené jaskyne, či náučné chodníky na mokradiach sú zaujímavým dovolenkovým cieľom a tak podporujú rozvoj cestovného ruchu.

V poslednom období bolo badať záujem mnohých nadšencov o tzv. birdwatching - pozorovanie vtáctva,  čo je nenáročná záľuba spočívajúca v sledovaní a fotografovaní vtáctva v prírode na rôznych miestach.  Tento záujem sa rozširuje aj na iné druhy živočíchov, či rastlín a tzv. wildlife watching (teda pozorovanie divej prírody) je najnovším trendom v cestovnom ruchu. Mokrade sú pre tento trend ako stvorené. Sú totiž ideálnym miestom pre možnosť pozorovať vzácne živočíšne a rastlinné druhy, ktoré sa tu vyskytujú. Ľudia, ktorí podľahli čaru tohto koníčka tak môžu priniesť tržby do oblastí, kde sa mokrade nachádzajú, pretože sa môžu niekde ubytovať, či najesť. Ideálne je navštíviť mokraď so sprievodcom, ktorý môže upozorniť záujemcu na nenápadnú vzácnosť (rastlinku, či ulitníka), alebo ho usmerniť, aby nedošlo k poškodeniu mokrade.

V zahraníči je možné nájsť viacero modelov udržateľného živobytia v mokradiach. Pre bližšie informácie si stiahnite informačné letáky (pdf1, pdf2) a plagát ku Svetovému dňu mokradí 2016.

Súčasťou tohoročného Svetového dňa mokradí je aj

Fotografická súťaž „Fotografia medzinárodného dňa mokradí“ pre mládež od 15 do 24 rokov.

Súťaž vyhlasuje Ramsarský sekretariát, bude prebiehať od 2. februára do 2. marca 2016. Fotografia má zobrazovať „ľudí využívajúcich mokraď pre svoje živobytie“. Jeden súťažiaci môže nahrať celkovo tri fotografie na webovú stránku www.worldwetlandsday.org. Do výberu najlepšej fotografie sa môže zapojiť aj verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania. Hlavnou cenou je letenka do mokraďovej destinácie podľa výberu výhercu.

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí 2016 ponúkame pre školy v regióne počas mesiaca február výukové programy a aktivity zamerané na mokrade určené pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov v trvaní dvoch vyučovacích hodín. Programy budú prebiehať v priestoroch Správy NP Malá Fatra.

Objednávanie výukových programov sa uskutočňuje telefonicky, alebo e-mailom minimálne týždeň vopred. 

Kontakt: 041/507 14 13,  e-mail: skopvarin@sopsr.sk

Oficiálna stránka Ramsarského dohovoru: www.ramsar.org

Prečítajte si náš článok o mokradiach.