Nevypaľujme (im) trávu

03.04.2014 14:19

Vypaľovanie starých trávnych porastov prináša so sebou každoročne obrovské materiálne škody, častokrát dochádza ku ťažkým zraneniam a k strate ľudských životov. O materiálnych škodách, ktoré sa dajú vyčísliť a ľudských tragédiách nás v krátkom čase poinformujú  rôzne masmédiá. Ďalším škodám, často s dlhodobým dopadom na prírodu a tým sprostredkovane aj na človeka, sa už taká pozornosť nevenuje. Pritom predpokladaný úžitok zo zbavenia sa nepotrebných suchých porastov ohňom vysoko prevyšujú škody, ktoré takéto požiare zapríčinia.

Niekoľko dôvodov prečo nevypaľovať trávne porasty:

  • poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a umožní sa vyšší výpar i presýchanie,

  • napomáha sa rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín,

  • spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov, čo negatívne ovplyvňuje potravnú základňu vyšších živočíchov,

  • zanikajú prirodzené, mnohokrát posledné útočiská (refúgiá) organizmov, čo znižuje celkovú biodiverzitu krajiny

  • plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov.

Zdroj: Enviroportál

Spracovanie: -ek-

foto: facebook "Strana zelených Okresné združenie Ružomberok"