Národný park Malá Fatra má 26 rokov

13.01.2014 22:13

V sobotu – 18.januára bude náš a váš Národný park Malá Fatra oslavovať už svoje 26. narodeniny. Presne toľko rokov už uplynulo od jeho vyhlásenia v roku 1988.

Roky predtým, presnejšie od roku 1967, bolo územie terajšieho národného parku Chránenou krajinnou oblasťou.

V 21. storočí bol Národný park zaradený do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie s názvom NATURA 2000, a to ako Územie európskeho významu, v skratke ÚEV Malá Fatra a Chránené vtáčie územie, v skratke CHVÚ Malá Fatra. Cieľom jeho zaradenia do celoeurópskej siete chránených území je zabezpečiť priaznivý stav ochrany biotopov a druhov európskeho významu v ich prirodzenom areáli. Zvlášť dôležité je hlavne slovné spojenie „ v prirodzenom areáli“ nakoľko napríklad aj les, ktorý je podľa predstáv niektorých ľudí „pekný, rovnoveký, rovnorodý, uprataný“, môže byť pre živočíchy ak nie rovno ako hladomorňa, tak prinajmenšom ako skúpo prestretý stôl.

V regionálnom územnom systéme ekologickej stability okresu Žilina nájdete národný park ako biosférické biocentrum. Inak povedané, predstavuje skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.

Ako sa môžete dočítať aj na našej stránke, územie Krivánskej Malej Fatry bolo práve pre svoje prírodné hodnoty vyhlásené za Národný park. Pamätajme na to vždy, keď vstúpime na jeho územie, že je tu nielen pre nás ľudí, ale aj pre ostatné živočíchy a rastlinstvo, ktoré už ťažko nájdu inde taký nádherný domov ako je pre ne Malá Fatra.

Pri návšteve Národného parku nezaškodí pomyslieť aj na budúcnosť, aby aj tí, čo prídu po nás mohli obdivovať zachovalú prírodu. Dodržiavajme preto pokyny Návštevného poriadku Národného parku, pracovníkov Národného parku a rešpektujme piktogramy, ktoré na turistických potulkách uvidíme, nie preto, že musíme, ale preto, že to cítime ako svoje správne rozhodnutie – pre svoj park, svoju vášeň, svoj príbeh.