Monitoring letnej návštevnosti 2016

16.03.2017 08:04

Neregulovaný výkon športovo-rekreačných aktivít v spojení s rozsiahlymi urbanizačnými procesmihospodárením v lesoch, ktoré je vzdialené od princípov prírode blízkeho pestovania lesov To sú v súčasnosti hlavné negatívne antropické vplyvy na prírodné prostredie Národného parku Malá Fatra. V roku 2006 bola uvedená do prevádzky nová kabínková lanovka Vrátna - Chleb, ktorá nahradila pôvodnú sedačkovú lanovku typu Von Roll z roku 1950, ktorá výrazne sprístupnila hrebeňové partie územia.  V týchto súvislostiach Správa NP Malá Fatra dlhodobo sleduje trendy v návštevnosti národného parku, osobitne Vrátnej doliny a to v približne dvoj až trojročných intervaloch od roku 1976. Monitoring prebieha v letných mesiacoch júl a august.

Cieľom monitoringu je získanie hodnoverných, skutočnosti sa približujúcich štatistických podkladov, na základe ktorých by sa mohla posúdiť zaťaženosť jednotlivých lokalít rekreačnou návštevnosťou a to v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami.

Okrem návštevnosti Vrátnej doliny, ktorá je monitorovaná v pravidelných intervaloch v lokalite Tiesňavy, monitoruje sa, v spolupráci s dobrovoľníkmi, frekvencia návštevníkov aj na iných lokalitách, ktoré sú významnými uzlami turistických chodníkov. Niektoré lokality sú mapované v teréne nepretržitým 24-hodinovým monitoringom pomocou sčítacích zariadení, ktoré poskytujú absolútne dáta. S uvedenými dátami  je možné pracovať s menšou štatistickou chybou a je možné vyhodnotiť aj porušenia návštevného poriadku (najmä pohyb osôb na lokalite od 21:00 hod do 6:00 hod).

V roku 2016 bola stanovená priemerná letná denná návštevnosť Vrátnej doliny (zisťovaná v lokalite Tiesňavy) na 3081 osôb.

Najnavštevovanejšou sledovanou lokalitou v NP Malá Fatra sú Diery, ktoré v letných mesiacoch júl, august 2016 navštívilo spolu viac ako 100 tisíc návštevníkov, denne v priemere 1700 ľudí.  Deň s najvyšším počtom návštevníkov bol za daný  časový úsek 28. august 2016 s počtom návštevníkov 3588 a naopak s najnižším počtom návštevníkov 60 bol 10. august 2016.

Veľký Rozsutec navštívilo celkovo v júli a auguste minulého roku 11 735 osôb. Priemerná denná návštevnosť predstavovala 189 osôb za deň. Deň s najvyšším počtom návštevníkov za daný časový úsek bol 5. júl 2016 s počtom návštevníkov 706. Dňom úplne bez návštevníkov bol 10.august 2016.  Zaznamenali sme aj 101 porušení zákazu pohybu po 21:00 do 6:00.

Vrch Suchý v letných mesiacoch júl a august navštívilo 4 132 osôb. Priemerná denná návštevnosť predstavuje 75 osôb za deň. Deň s najvyšším počtom návštevníkov bol deň 5.7.2016 s počtom návštevníkov 254. Dni s najnižším počtom návštevníkov (3 osoby) boli 14.7.2016, 18.7.2016 a 8.8.2016 – všetky dni sú pondelky. Zaznamenali sme aj 42 porušení zákazu pohybu po 21:00 do 6:00.

Vďaka uvedeným absolútnym dátam je možné sledovať nedisciplinovanosť návštevníkov a pohyb na chodníkoch aj v nočných hodinách, čo má za následok nepretržité rušenie živočíchov citlivých na prítomnosť človeka.

Aktuálne sledujeme trend zvyšujúceho sa záujmu turistov o Vrátnu dolinu a Malú Fatru, v prípade dlhodobého nárastu počtu návštevníkov je predpoklad negatívnych dopadov cestovného ruchu na predmet ochrany Národného parku Malá Fatra. Je preto potrebné v sledovaní návštevnosti pokračovať a v prípade potreby prijať aj nevyhnutné obmedzenia.

Zdroj: Ing. Lucia Sibilová, Monitoring návštevnosti NP Malá Fatra, záverečná správa, 2016

Spracovala: Kalašová

Monitoring návštevnosti v Tiesňavách

Monitoring návštevnosti na Snilovskom sedle