Deň karpatských parkov – 23. máj

22.05.2015 14:43

V tento deň si pripomíname Rámcový dohovor o ochrane a trvaloudržateľnom rozvoji Karpát - „Karpatský dohovor“, ktorý bol prijatý na 5. ministerskej konferencii EHK OSN "Životné prostredie pre Európu" v Kyjeve v máji 2003 pričom ho podpísali všetky štáty Karpatského regiónu (Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika, Rumunsko, Slovenská republika, Srbsko a Čierna Hora a Ukrajina). Dohovor nadobudol platnosť dňa 4. januára 2006 (po ratifikácii štátmi Ukrajina, Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika).
Všeobecným princípom Karpatského dohovoru je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri ochrane a trvaloudržateľnom rozvoji Karpát s cieľom zlepšiť kvalitu života, posilniť miestne ekonomiky a komunity a chrániť prírodné hodnoty a kultúrne dedičstvo. Dohovor je zameraný na široký okruh tém od ochrany a trvaloudržateľného využívania biologickej a krajinnej rozmanitosti, územného plánovania, trvaloudržateľného a integrovaného hospodárenia s vodami, trvaloudržateľného lesného hospodárstva a poľnohospodárstva, dopravy a infraštruktúry, cez cestovný ruch, priemysel, kultúrne dedičstvo a zachovanie tradičných vedomostí a hodnôt až po problematiku hodnotenia vplyvov na životné prostredie, monitoring a v neposlednom rade zvyšovanie povedomia, vzdelávanie a účasť verejnosti. Karpatský dohovor umožňuje dôslednejší, produktívnejší a koordinovanejší postup pri ochrane a trvaloudržateľnom rozvoji Karpát a prispieva ku koordinácii prebiehajúcich aj budúcich aktivít.

Pri príležitosti Dňa karpatských parkov, Správa NP Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne, formou prednášok a terénnych exkurzií

predstavia záujemcom NP Malá Fatra, ktorý je najzápadnejšie situovaným národným parkom v rámci celého karpatského oblúka.

Zdroj: www.nasekarpaty.sk