Čo sa deje v PR Slnečné skaly

28.11.2014 00:03

Čo sa deje v PR Slnečné skaly

 

Keďže sme mali viac dotazov na výruby v Prírodnej rezervácii (PR) Slnečné skaly, pripravili sme pre vás nasledovnú ínformáciu:

 

Ťažba v PR Slnečné skaly (ide zároveň o európsky významné územie – NATURA 2000) je realizovaná pod dozorom Správy NP Malá Fatra, podľa presne určených pravidiel. Legislatívne je výrub zabezpečený zápisom z okresnej revízie PR a následne vydaním tzv. určenia, ktoré v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny vydáva Okresný úrad v Žiline a nahrádza udelenie výnimky.

 

Aké sú dôvody výrubov?

Vysadené borovice lesné,  nepôvodné borovice čierne a šíriaci sa smrek počas svojho rastu pôsobia negatívne na biotopy a rastliny, ktoré sú predmetom ochrany prírodnej rezervácie, Zmena ekologických podmienok je spôsobená zvýšením zatienia a následne vlhkosti a narastaním vrstiev opadaného a rozkladajúceho sa ihličia. Zanikajú teplo a suchomilné biotopy a na ne viazané rastlinné druhy ako je európsky významný druh poniklec prostredný. Takisto sú zatieňované krásne vápencové bralá aj s ich hodnotnou skalnou vegetáciou. Priamo na skalách, kde aj dnes najdeme zvyšky reliktných borín zmladzuje nepôvodná borovica čierna.

 

Aký cieľ chceme výrubmi dosiahnuť?

  1. Dôvodom na súčasné selektované výruby borovíc (medzi kampingom a Poluvsím) je podpora vzniku pôvodného biotopu – drieňové bučiny. K tomuto biotopu už prebieha sukcesia.

  2. Ďalším dôvodom je obnova priaznivého stavu predmetov ochrany tohto územia - ponikleca prostredného, ktorý je viazaný na dealpínske biotopy a reliktné boriny nachádzajúcich sa na skalných bralách a strmých svahoch pod nimi.

Slnečné skaly v súčasnosti

Slnečné skaly v minulosti