Činnosť strážcov v roku 2016

28.02.2017 17:58

Krátka správa z činnosti oddelenia strážnej služby za rok 2016

 • V priebehu mesiacov január, február, marec sa činnosť strážnej služby zamerala najmä na mapovanie výskytu veľkých šeliem (stopy či iné pobytové znaky na snehu), lesných kurovitých vtákov, dravcov a sov, ktorým prebiehalo obdobie tokania a zakladania znášok. Aj tento rok bolo nutné skontrolovať označenie chránených území v kompetencii Správy Národného parku Malá Fatra a niektoré označenia opraviť a zrekonštruovať.
 • V priebehu apríla boli inštalované lapače na podkôrny hmyz v blízkosti NPR Kľačianska Magura z dôvodu kontroly a aktívnej ochrany lesných porastov najmä pred lykožrútom smrekovým. Táto aktivita prebehla v rámci terénnej praxe vysokoškolských študentov odboru Stráž prírody.
 • V spolupráci s políciou prebiehali v období od marca do 15.júna v NPR Rozsutec a NPR Tiesňavy (lokalita Obšívanka) kontroly zamerané na dodržiavanie uzávery turistických chodníkov. Porušenie uzávery bolo riešené ako priestupok v blokovom konaní. Bola spravená aj reportáž pre RTVS.
 • Celoročne sa takisto konajú výchovno-preventívne akcie v spolupráci s Políciou SR zamerané na kontrolu porušovania zákazu vjazdu na lesné cesty v NP MF.
 • V júli sa strážcovia spolupodieľali na sprevádzaní atašé pre životné prostredie (cca 80 ľudí) z takmer všetkých členských krajín EÚ. Sprevádzanie sa konalo v lokalite Veľký Fatranský Kriváň, v NPR Tiesňavy (lokalita Diery) a v obci Zázrivá. Zástupcovia členských krajín EÚ boli nadšení z prírody NP MF a viacerí z nich sa vyjadrili, že sa na Slovensko určite ešte niekedy vrátia – služobne či súkromne.
 •  V letnom období a na jeseň sa vykonávali menežmentové opatrenia na lokalitách s výskytom chránených druhov rastlín. Naši pracovníci dané lokality vykosili a následne z nich pokosenú biomasu odstraňovali, aby bola zabezpečená nutná starostlivosť a prežitie niekedy aj kriticky ohrozených rastlín.
 • Po obstaraní potrebného materiálu sa uskutočnila čiastočná renovácia oplotenia reprodukčnej lokality pre skokana hnedého neďaleko obce Párnica. Oplotenie tejto lokality je nutné, aby nedochádzalo k jej poškodzovaniu dobytkom, ktorý sa pasie v jej bezprostrednom okolí.
 • V letných mesiacoch tiež prebiehal monitoring návštevnosti Vrátnej doliny.
 • Počas celého roka bolo v našej rehabilitačnej stanici vo Varíne zrehabilitovaných niekoľko druhov dravcov a sov, ktoré potrebovali ošetrenie alebo čas na nabratie kondície, aby mohli byť znova vypustené do voľnej prírody o čo sa tiež postarali pracovníci národného parku.
 • Priebežne celoročne prebieha monitorovanie veľkých šeliem v teréne. Monitorovanie spočíva či už v priamom vizuálnom pozorovaní alebo v monitorovaní pobytových znakov veľkých šeliem.
 • Celoročne sa vykonávajú služby zamerané na kontrolu dodržiavania Návštevného poriadku NP MF.  

Text: Mgr. Michal Babnič

Foto: archív Správy NP MF