3. marec - Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day)

02.03.2015 17:10

3. marec - Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day) – pomôžme chrániť ohrozené druhy

Valné zhromaždenie OSN vybralo dátum 3. marec preto, lebo v roku 1973 bol v tento deň schválený vo Washingtone Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Tento Dohovor zohráva dôležitú úlohu v regulácii medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín a zároveň hovorí, že pre záchranu divej prírody je nevyhnutná medzinárodná spolupráca. Na Slovensku je Dohovor CITES uplatňovaný od roku 1992.

Svetový deň divej prírody zároveň upozorňuje na naliehavú potrebu zintenzívniť boj proti ilegálnym činnostiam ohrozujúcim divú faunu a flóru, uvedomujúc si stále rastúce hodnoty voľne žijúcich živočíchov a rastlín z estetického, vedeckého, kultúrneho, rekreačného a ekonomického hľadiska.

OSN vyzýva svoje členské štáty, občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie ako i zástancov ekologických názorov, aby oslávili tento deň. Na miestnej úrovni môžu ochranárske organizácie prispieť k obmedzeniu ilegálneho obchodu najmä s ohrozenými druhmi zvierat či rastlín.

Odmietnutím kúpy nelegálne získaných živočíchov a rastlín, alebo výrobkov z nich, môžete aj vy prispieť k záchrane a prežití vo voľnej prírode!

V tento deň máme príležitosť upozorniť verejnosť, že divá príroda je vo svojich prekrásnych a mnohotvárnych formách nenahraditeľnou súčasťou prírodných ekosystémov, ktoré je potrebné udržať pre súčasnú, ale aj budúcu generáciu. Zároveň dáva príležitosť zvýšiť informovanosť ľudí o význame ochrany prírody. Popri tom divé druhy fauny a flóry majú nevyčísliteľnú hodnotu a prispievajú rôznym spôsobom k trvalo udržateľnému rozvoju v prospech národov.

NP Malá Fatra bude v priebehu marca v rámci environmentálnej výchovy ponúkať pre školy programy zamerané na význam a ochranu prírody a poukazovať na hodnoty voľne žijúcich živočíchov a rastlín z rôznych pohľadov.

Spracovala: Alena Badurová

ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy