1.apríl – Svetový deň vtáctva

31.03.2014 15:08

Korene toho sviatku, ktorý má v kalendári nielen každý ornitológ a environmentalista, ale aj každý, kto sa pri potulkách prírodou rád započúva do vtáčieho spevu, siahajú až do čias rakúsko – uhorskej monarchie.

Tradícia Svetového dňa vtáctva je úzko spätá s menom jedného z priekopníkov ochrany prírody na Slovensku, rodákom z Brezna – Otom Hermanom. Jeho zásluhou bola už v r.1900 úradne ustanovená akcia pre školy: 1.apríl – Deň vtákov a stromov, ktorá v trochu pozmenenej podobe pretrváva až dodnes.

Dátum nebol vybraný náhodne, ale s odkazom na prílety sťahovavého vtáctva. Podľa ornitológov je práve apríl mesiacom, kedy k nám priletí najviac vtákov, odhaduje sa, že ich prilieta až 30 miliónov. Väčšina z nich sa k nám vracia z Afriky, ale na hniezdiská u nás prilietajú aj druhy zimujúce v západnej a južnej Európe.

K prvým tohtoročným druhom, ktoré boli zaznamenané po návrate zo zimovísk patria škovránky poľné, cíbiky chochlaté a škorce. Títo poslovia jari k nám prilietajú každoročne medzi prvými.

Do pozornosti dávame tiež unikátny medzinárodný projekt BirdLife International

Jar ožíva - Spring Alive, zameraný na zaznamenávanie príletov 5 sťahovavých druhov vtákov - bociana, lastovičky, kukučky, dážďovníka a od roku 2011 aj včelárika zlatého. Na internetovej stránke www.springalive.net, môžu žiaci zaznamenávať jarné prílety záujmových druhov a sledovať ako sa postupne šíri jar do jednotlivých európskych štátov.

Zaznamenávaniu jarných príletov všetkých sťahovavých druhov vtákov Slovenska sa môžu venovať nielen žiaci, ale aj všetci ornitológovia a milovníci prírody, ktorí sledujú prílety sťahovavých operencov. Zaujímavým pritom nie je len prvý prílet druhu, ale čo najširšie zachytenie príletov a prvých záznamov jednotlivých druhov, ako aj kulminácia návratov na hniezdiská. Vďaka záznamom dátumov príletov bude možné v budúcnosti usudzovať o vplyve klimatických zmien na vtáky, ktoré sa už aj dnes čiastočne začínajú prejavovať. Formulár jarných príletov nájdete na: https://www.vtaky.sk/index.php?page=jp

Erika Kružliaková

Škorec lesklý (BirdLife)

Zdroj: www.enviroportal.skwww.birdwatching.sk, www.springalive.net