Konferencia „Výskum a ochrana Malej Fatry“

Partner podujatia Kia Motors Slovakia

 

V januári 2017 uplynulo 50 rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malá Fatra, čo bol významný míľnik pre ochranu prírody tohto výnimočného územia. Uznali sa tak prírodné hodnoty Krivánskej časti Malej Fatry, ktoré boli predmetom vedeckého skúmania už od 19. storočia. V januári 2018 zase uplynie 30 rokov od zmeny kategórie chráneného územia CHKO na národný park, čím boli snahy ochranárov symbolický zavŕšené. 

Pri príležitosti oboch  okrúhlych jubileí zorganizovali ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra a Občianske združenie Fatranský spolok pre odbornú verejnosť konferenciu „Výskum a ochrana malej Fatry“, ktorá sa uskutočnila dňa 5.10.2017 vo Školiacom stredisku KIA Gbeľany.

Partner podujatia KIA Motors Slovakia poskytla priestory a občerstvenie pre účastníkov konferencie.

Konferencia bola tematicky zameraná na výskumné aktivity z rôznych prírodovedných disciplín realizovaných na území Malej Fatry. Výstupom z podujatia bude recenzovaný vedecký zborník príspevkov, ktorý prispeje k poznaniu prírody tohto územia a pomôže pri každodennom ochranárskom menežmente.

Program konferencie na stiahnutie.

 

Zoznam príspevkov

Možnosti aplikácie poznatkov vedeckých výskumov v integrovanom manažmente Národného parku Malá Fatra.

Ivan Vološčuk

Koncepcia ekologickej komplexity a ilustrácia jej využitia pri výskume nelesných ekosystémov Krivánskej Fatry.

Peter Sabo, Martina Škodová, Leontína Striežovská

Diverzita flóry a vegetácie nad hornou hranicou lesa v Krivánskej Malej Fatre.

Jozef Šibík

Struktura přirozeného horského smíšeného lesa v NP Malá Fatra.

Jana Lábusová, Martin Mikoláš, Volodomyr Trotsiuk, Pavel Janda, Juraj Vysoký, Marián Jasík, Radek Bače, Vojtech Čada, , Kristýna Svobodová, Lenka Matějů, Michal Synek, Martin Dušátko, Miroslav Svoboda

Botanické aspekty ochrany prírody a niekoľko zaujímavých nálezov rastlín v NP Malá Fatra a jeho ochrannom pásme.

Anna Dobošová

Výsledky monitoringu a manažmentu populácie orla skalného (Aquila chrysaëtos) v CHVÚ Malá Fatra za roky 1994-2016.

Ján Korňan, Metod Macek

Les v národnom parku z pohľadu človeka a chránených druhov živočíchov.

Tomáš Flajs

Hustota populácie výra skalného (Bubo bubo) vo vybranej časti okresu Žilina.

Ján Kicko

Teoretické zhodnotenie dlhodobého výskumu štruktúry, organizácie a dynamiky ornitocenózy zmiešaného pralesa v NPR Šrámková.

Martin Korňan, Peter Adamík

Príspevok študentov Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity k praktickej ochrane prírody SR.

Zuzana Hrehová, Ladislav Novák, Marián Janiga

Presné určenie nadmorských výšok hrebeňa Malej Fatry

Tomáš Cesnek

Jaskyňa nad vyvieračkou vo Vrátnej doline.

Pavol Cvacho, Marianna Cvachová

Hypsometrický gradient v rozšírení motýľov (Papilionoidea) na transekte Dolina Bystrička – Veľký Rozsutec  (Malá Fatra).

Miroslav Kulfan

Časopriestorová distribúcia Muscardinus avellanarius počas vegetačnej sezóny.

Ladislav Hlôška

Recentný výskyt a reprodukcia rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Kysuce a NP Malá Fatra.

Martin Duľa, Michal Kalaš, Ľuboslav Hrdý, Tomáš Flajs, Peter Drengubiak, Miroslav Kutal,

Stacionárny monitoring medveďa hnedého (Ursus arctos) v širšej oblasti NP Malá Fatra.

Michal Kalaš

Recentní výskyt vlka obecného (Canis lupus) a jeho reprodukce v CHKO Kysuce a NP Malá Fatra.

Miroslav Kutal