CHVÚ

 Situačná mapka (kliknutím obrázok zväčšíte)

SKCHVU 013 Malá Fatra

CHVÚ Malá Fatra má rozlohu 71 481 ha, nadmorská výška sa pohybuje od 355 do 1708 m.n.m. a zasahuje do okresov Žilina,Čadca, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Prievidza, Ružomberok.

V CHVÚ Malá Fatra hniezdia najmä vtáčie druhy viazané na lesné, skalné a lúčno – pasienkové biotopy. Ako výberové druhy boli určené napr.

Aquila chrysaetos, orol skalný – viazaný na horské ekosystémy, na hniezdenie využíva skalné a zachované lesné biotopy, potravu nachádza hlavne na lúkach a pasienkoch.

Crex crex, chrapkáč poľný – druh chriašteľa viazaného na extenzívne obhospodarované lúky a pasienky, v súčasnosti ohrozený ich zarastaním.

Tetrao tetrix, tetrov hôlniak – plachý kurovitý vták hôľneho pásma a priľahlých lesných porastov, hniezdi na zemi.

Tetrao urogallus, tetrov hlucháň  - plachý kurovitý vták obývajúci staré zachované nevyrušované lesné  biotopy.

Aegolius funereus, kuvik kapcavý – menší druh sovy viazaný na staršie lesné porasty s dostatkom prirodzených hniezdnych dutín.

Dryocopus martius, dateľ čierny – veľký druh ďatla, vyžadujúci dostatočne staré lesné porasty, umožňujúce dutinové hniezdenie.