NATURA 2000 

V Slovenskej republike ochranu prírody legislatívne upravuje zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov. Tento zákon definuje dve úrovne územnej ochrany prírody, ktoré sa vzájomne prekrývajú.

  1. Národná sieť chránených území so svojou historickou súvislosťou.
  2. NATURA 2000, ktorá vyplynula z nášho vstupu do Európskej únie. 

 

Natura 2000  => sústava chránených území členských krajín Európskej únie (EÚ)

Cieľ vytvorenia sústavy: 

  • zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné pre celú EÚ
  • zabezpečenie ochrany najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov
  • zabezpečenie zachovania biologickej diverzity (rozmanitosti)
  • zabezpečenie priaznivého stavu populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov (čo nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú)

Základom pre vytvorenie sústavy sú dve právne normy EÚ, ktoré predstavujú doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete. 

  1. smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch - Birds Directive)
  2. smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch - Habitats Directive).

Zoznamy vybraných druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov, ktoré sú významné pre Európsku úniu, tvoria prílohy uvedených smerníc.

Na základe týchto smerníc, tvoria sústavu NATURA 2000 dva typy území:

  1. Chránené vtáčie územia (CHVÚ) - osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlasované na základe smernice o vtákoch
  2. Územia európskeho významu (ÚEV) - osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe smernice o biotopoch (v národnej legislatíve je po vyhlásení územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území).

Výber území NATURA 2000 je vykonávaný na základe vedeckých podkladov (komplexných údajov o rozšírení a stave populácií jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov, údajov o rozlohe a zachovalosti biotopov). Výsledná sústava potom zahŕňa najhodnotnejšie územia bez ohľadu na vlastnícke vzťahy či súčasné hospodárske využívanie.

Územia NATURA 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra môžeme rozdeliť podľa ich situovania do dvoch skupín:

Brožúrky NATURA 2000

Tu si môžete stianuť plnofarebné brožúrky o územiach Natura 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra.

Malá Fatra

Kozol a Kľak

Močiar a Šujské rašelinisko

Zázrivské lazy